Android: Onderwijs - Gratis

DichterBy

DichterBy
Prijs: GRATIS
Categorie: Onderwijs
waarderingen: Android App - DichterBywaarderingen: Android App - DichterBywaarderingen: Android App - DichterBywaarderingen: Android App - DichterBywaarderingen: Android App - DichterBy 1 waarderingen
Bedrijf: Dutch Application Company
Aantal keer geïnstalleerd: 100+
Plaatsingsdatum: 24 september 2011

De Fryske gedichte-app.Sparje Fryske gedichten en beharkje se op dyn iPhone. Se binne ferstoppe yn doarpen en stêden yn Fryslân, skreaun yn Frysk, Stellingwerfsk, Biltsk en soms yn it Nederlânsk. Foar dij de útdaging om de gedichten op te spoaren. Dat slagget ast yn de buert fan it gedicht bist, op 250 m of tichterby.
Elk gedicht datst ophelle hast, kinst letter oppe...

Meer...

Den Helder MFC

Den Helder MFC
Prijs: GRATIS
Categorie: Onderwijs
waarderingen: Android App - Den Helder MFCwaarderingen: Android App - Den Helder MFCwaarderingen: Android App - Den Helder MFCwaarderingen: Android App - Den Helder MFCwaarderingen: Android App - Den Helder MFC 1 waarderingen
Bedrijf: appsbar lisas
Aantal keer geïnstalleerd: 50+
Plaatsingsdatum: 23 juli 2011

APP over MFC Boerderij de Schooten in Den Helder: Het grootste Multi Functionele Centrum van de stad met tal van activiteiten! In de App: foto's, agenda, altijd actuele weekprogramma en meer..... Bovenal het is GRATIS...

Meer...

A5app

A5app
Prijs: GRATIS
Categorie: Onderwijs
Geen waarderingen
Bedrijf: appsbar robertf
Aantal keer geïnstalleerd: 50+
Plaatsingsdatum: 22 augustus 2011

Dé app waarmee je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op Dé A5 Hyve!...

Meer...